Projektinköp – Integritetspolicy

Projektinköp integritetspolicy För att säkerställa vår leverans av efterfrågade produkter och tjänster, exempelvis sms- avisering, sparar och behandlar vi de personuppgifter om dig som du själv, eller annat ombud inom din organisation, registrerat i våra system. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med logistikföretag, åkerier och speditionsbolag inom EU, samt Norge. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU (förutom till Norge). Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. I användaravtalet har du valt att samtycka till behandlingen av personuppgifter om dig. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du representerar en kund hos oss. Personuppgiftsansvarig hos oss är Marcus Widing. Du är alltid välkommen att kontakta honom om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du gör det enklast genom e-post till info@projektinkop.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.