Pi – Allmänna försäljnings- och leveransbestämmelser

Projektinköp Sverige AB (”Pi”) tillämpar följande allmänna försäljnings- och leveransbestämmelser såvida inte parterna skriftligen har avtalat annat.

Allmänna leveransbestämmelser

Vid försäljning och leverans av VVS- och VA-materiel tillämpas de för branschen tillämpliga allmänna leveransbestämmelserna AA VVS 09.

Bestämmelsernas inbördes ordning

Förekommer mot varandra stridande uppgifter i avtalshandlingar gäller följande inbördes ordning.

1. Det mellan parterna träffade skriftliga avtalet, dock med förbehåll om prisjusteringar enligt nedan.

2. Pi – Allmänna försäljnings- och leveransbestämmelser.

3. AA VVS 09.

Pris

Om ej annat avtalats gäller av Pi vid var tid gällande prislista. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Pi förbehåller sig rätten till prisjusteringar vid förändringar av valuta- och råvarupriser och annat som Pi ej kunnat förutse. Priser på rostfria produkter inkluderar legeringstillägg. För kopparrör gäller dagspriser.

Intygs- och provningskostnad

I det fall certifikat önskas, behöver det begäras vid beställningstillfället. Kostnad för provningsintyg utfärdas av utomstående konsult och debiteras kontrollant och provningskostnad.

Betalningsvillkor

Betalning skall erläggas mot faktura senast på förfallodagen. Vid dröjsmål har Pi rätt att debitera dröjsmålsränta enligt gällande referensränta +13 % samt förseningsavgift om 75 SEK per påminnelse.

Leveransvillkor

Om ej annat avtalas sker leveransen fritt fabrik (EXW, Incoterms 2010). Vid beställning tydliggörs leveranskostnaden per order- och leveranstillfälle.

Returbestämmelser

Varje retur måste föregås av en överenskommelse mellan kund och Pi. Pi kan acceptera varor i retur endast om kund kan styrka att varan är köpt av Pi genom referens till orderbekräftelse, följesedel eller faktura. Retur kan dock endast göras om kund, vid ordertillfället, har fått bekräftelse av Pi att varan är en returvara. Varor som sänds i retur utan sådan överenskommelse kan inte tas i retur av Pi eller den tillverkare som levererat varan.

Returavdrag
Kund bekostar returfrakt och krediteras fakturabeloppet efter returavdrag enligt nedan:
– Fast returavgift om 250 SEK
– Returavdrag om 30 % på fakturabeloppet
– För returer av anskaffningsvaror görs även leverantörens returavdrag.

Besiktning
Returnerad vara besiktas. Om varan ej uppfyller returgodsbestämmelserna erbjuds kund följande alternativ:
– Skrotning, varav kund debiteras skrotningskostnad, dock lägst 500 SEK.
– Varan skickas i retur till kund. Utöver fraktkostnad debiteras en hanteringsavgift om 500 SEK.
– Kunden hämtar varan hos Pi mot en hanteringsavgift om 500 SEK. Om kund inte hämtar varan inom 5 arbetsdagar skrotas varan och Pi debiterar skrotningskostnaden, dock lägst 500 SEK.

Reklamationer

Reklamationer hanteras av vår säljare.

Projektinköp Sverige AB
info@projektinkop.se